KD inför EU-valet: ”Minska skadorna av rökningen i EU”

Kraftfulla åtgärder för att skydda barn och unga från nikotin. Men tydliga regler för att minska skadeverkningarna av rökningen inom EU. Kristdemokraterna vill varken se ett förbud mot nikotinpåsar eller begränsningar av smakerna i kommande EU-lagstiftning.
“Kristdemokraterna har tidigare röstat emot smakförbud i e-vätskor och nikotinprodukter. Vi menar att det är bättre att etablerade rökare väljer ett alternativ som jämförelsevis är mindre skadligt.” säger Alice Teodorescu Måwe, första namn på KD:s EU-lista till Vejpkollen

Under kommande mandatperiod kommer ledamöterna i EU-parlamentet behöva ta ställning till en revidering av det Europeiska tobaksdirektivet (TPD). Dagens direktiv styr inte bara lagstiftningen av cigaretter utan även rökfritt nikotin i form av e-cigaretter och e-vätska. I den kommande revideringen av direktivet kommer sannolikt även så kallat vitt snus att ingå i TPD. Det betyder att den kommande regleringen påverkar väldigt många svenskar som använder nikotinportioner samt påverkar hela den inre marknaden.

Vill begränsa skadeverkningar av nikotin

Vejpkollen frågade Alice Teodorescu Måwe, första namn på Kristdemokraternas EU-lista, hur hur hon tycker att den här regleringen ska se ut i stora drag.

“En utvärdering pågår på EU-nivå av tobakslagstiftningens ramverk och vi arbetar för att tobakspolitiken ska revideras. Kristdemokraterna menar därför att det nuvarande snusförbudet ska hävas, samtidigt som de gemensamma reglerna ska bidra till att begränsa skadeverkningarna från tobaks- och nikotinprodukter, i synnerhet i relation till unga. ” säger Alice Teodorescu Måwe till Vejpkollen.

Nej till förbud mot nikotinpåsar

Enligt Alice Teodorescu Måwe ska den europeiska regleringen av tobaks- och nikotinprodukter vara inriktad på att minska skadeverkningarna av nikotinbruket. Och där är rökning den största utmaningen på europeisk nivå, menar hon, inte det rökfria bruket.

“Kristdemokraterna säger därför nej till ett EU-generellt förbud av så kallat tobaksfritt snus, även kallat nikotinportioner eller vitt snus. Samtidigt bör medlemsländerna ha stor frihet att själva utforma sin folkhälsopolitik. Inte minst bör kraftfulla åtgärder för att skydda barn och unga från tobak och nikotin uppmuntras.”

Vill inte ha smakförbud

I förarbeten till EU-kommissionens (än så länge ej publicerade) motion finns förslag om att begränsa smaksättningen av både e-vätskan i e-cigaretter och nikotinportioner. 

Hur ställer du dig till ett sådant förslag, om det kommer?

“Vi tar ställning till förslaget om EU-kommissionen väljer att gå vidare med det. Med det sagt har Kristdemokraterna i svenska riksdagen tidigare röstat emot smakförbud i e-vätskor och nikotinprodukter, då vi menar att det är bättre att etablerade rökare väljer ett alternativ som jämförelsevis är mindre skadligt. Vi vill betona vikten av att all reglering bör syfta till att skydda barn och unga från tobak och nikotin, och menar att det därför bör finnas åldersgränser för dessa produkter.”

Vill inte välja sida

Det brukar finnas två sidor i debatten om nikotin, inte minst på den Europeiska arenan. Den ena ställer sig helt emot att bruket av rökfritt nikotin tar plats på marknaden vid sidan av cigaretterna. Den andra menar att de rökfria nikotinprodukterna öppnar för att cigarettförsäljningen konkurreras ut av, vad man menar är, betydligt mindre skadliga produkter. Enligt Alice Teodorescu Måwe behöver inte det ena utesluta det andra.

”Kristdemokraterna står inte i något av lägren. Om rökning är tillåtet, så menar vi att det också är logiskt att rökfritt nikotin är tillåtet. Rökfritt nikotin är enligt tillgänglig kunskap är mindre hälsofarligt. Vi värnar fortsatt det undantag i EU-rätten som innebär att snus får säljas på den svenska marknaden. Vi och regeringen följer och bevakar aktivt förslag och förhandlingar på EU-nivå som påverkar den fria rörligheten för det vita snuset och förutsättningarna för global handel med vitt snus.” säger hon till Vejpkollen.

Hur ser ni på begrepp som skademinimering eller “harm Reduction” för rökare?

“Cigaretter och röktobak utgör en relativt större hälsofara i förhållande till snus. Detta synsätt återspeglas i beskattningen av dessa produkter i Sverige, en diversifiering som regeringen har förstärkt ytterligare. Däremot är vi inte anhängare av ”harm-reduction-tänkandet”. Det krävs inget alternativ till cigaretter för att människor ska överleva. Vi vill att medlemsländerna själva utformar sin folkhälsopolitik, men fokus på att skydda barn och unga från tobak och nikotinprodukter, samt fortsatt arbete för att begränsa skadeverkningarna.”

Hur stora utsikter tror du att just ditt partis linje i den här frågan får gehör i parlamentet?

“Det finns ganska goda utsikter att få gehör för snuset, och förståelse för snusets skademinskande potential” säger Alice Teodorescu Måwe. 

Ser en förändring i parlamentet

Trots att motståndet mot en skademinimerande politik har mött stort motstånd i parlamentet så är hon positiv inför kommande mandatperiod.

“Under den här mandatperioden har vi till slut kunnat samla en majoritet för linjen om skademinimering. Det är grupperna till mitten och höger som stödjer den linjen, medan vänstergrupperna föredrar totalförbudslinjen. Högergrupperna kommer enligt många bedömningar att öka i storlek till nästa mandatperiod. Därtill är det viktigt för Kristdemokraterna att framhålla subsidiaritetsprincipen och att EU inte ska få mer makt än nödvändigt om hälsofrågor, och stödet för den principen ser ut att bli starkare i parlamentet under nästa mandatperiod.” säger Alice Teodorescu Måwe.

Snuset är en liten fråga

Samtidigt menar hon att just frågan om det svenska snuset, och snusets betydelse för de nordiska länderna, fortfarande inte är en central fråga för anmdra ledamöter och länder.

Frågan om snuset fortfarande ganska perifer för andra än svenskar i EU och det är väldigt viktigt att vi svenskar fortsätter att kämpa för snuset. Samtidigt som barn och unga skyddas från tobak och nikotin och att medlemsländerna själva ska besluta om sin folkhälsopolitik. Att vi kan visa att vi skyddar barn och unga i Sverige är centralt för vår trovärdighet på den europeiska nivå.” säger Alice Teodorescu Måwe till Vejpkollen.


Inför valet till EU-Parlamentet 2024

Vejpkollen kommer under våren att kontinuerligt bevaka vägen till det kommande parlamentsvalet i EU som sker den 6-9 juni 2024. Givetvis sker bevakningen ur ett användarperspektiv och fokuserar på frågor om nikotin och skadereducering för rökare. Har du tips på politiker eller orgaisationer du vill att vi tar pulsen på? Tveka inte att kontakta redaktionen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *