Utredning om risker med nikotinbruk får kritik – ”Det bidde en tummetott”

”Rapporten ger inte användare tydlig information om relativa risker. Vi får bara antaganden och åsikter som inte är vetenskapligt grundade. Det bidde en tummetott”
Det säger Karl-Åke Johansson och Samuel Lundell, aktiva i konsumentdrivna NNA Sweden och Snusarnas Riksförbund, i en kommentar till Folkhälsomyndighetens utredning “Kunskap om tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar”

Den 30 juni kom den utredning om skadeverkningar av olika nikotinprodukter som Socialutskottet efterfrågade 2022. Uppdraget var att redovisa kunskap om skaderisker med olika produkter sedan ställa riskerna mot varandra. Men när Folkhälsomyndigheten, tillsammans med SBU och Socialstyrelsen presenterade sin utredning, var det istället okunskap och ett tydligt politiskt budskap som lyste igenom. Det menar åtminstone Samuel Lundell och Karl-Åke Johansson, aktiva i två av Sveriges största brukarföreningar för nikotinanvändare.

”Det är en svepande redogörelse för att säga att nikotinbruk är farligt, och att lagstiftningen bör skärpas överlag. Men de säger samtidigt att de inte vet tillräckligt för att dra några slutsatser om relativa risker mellan att snusa, röka, eller att vejpa. Det är en utredning full av motsägelser.” säger Samuel Lundell, ordförande i Snusarnas Riksförbund till Vejpkollen.

Riskskillnader – trots kunskapsbrist

Enligt folkhälsomyndigheten är kunskapsläget oklart för både snus (främst nikotinpåsar) och e-cigaretter när det gäller risker. Riskerna med cigarettrökning är dock väl dokumenterade, konstaterar utredningen.

Rökningen ökar risken för flertalet hjärtkärlsjukdomar, flera cancerformer, diabetes typ 2, lungsjukdomar, förtida död, samt vid graviditet: missfall, dödföddhet, låg födelsevikt, plötslig spädbarnsdöd, skriver Folkhälsomyndigheten.

Färre risker med snusande

Motsvarande risker för snus är mindre kända och bygger endast på svenska studier, menar utredarna. Riskerna verkar dock vara betydligt färre: ökad risk för högt blodtryck (liksom för alla former av nikotinbruk), vissa cancerformer (även om det inte finns dokumenterade kopplingar), ökad risk för diabetes typ 2 (liksom för rökare), ökad risk att dö efter en stroke (liksom för rökare). Vid graviditet: ökad risk för tidig födsel och störningar i barnets andningsreglering (sammantaget färre risker än vid rökning).

Oklart med vejpning

När det gäller bruk av e-cigaretter lämnar FHM många luckor i tabellerna. De risker man menar sig känna till är: Påverkan på hjärtrytm, blodkärl och blodtryck samt förvärrad av astma (enligt mindre studier av upplevda symptom bland rökare). Enligt myndigheten saknas kunskap om risken för cancer, diabetes typ 2, vid graviditet och för tidig död.

“Utesluter 99 procent av forskningen”

Folkhälsomyndighetens egen redogörelse av källmaterialet visar att utredarna uteslutit många studier som berör risker med olika nikotinbruk. Av närmare 6000 artiklar i databaserna återstod endast 18 efter sållningen, av vilka majoriteten är sammaställningar. Anledningen till det bristande underlaget hänvisar Folkhälsomyndigheten till risk för så kallad bias, samt forskning med bakomliggande industriella intressen.

”Istället för att grundligt redovisa den forskning som finns, har man uteslutit 99,7 procent av all forskning som faktiskt finns om snus och e-cigaretter. Det håller givetvis inte. Om andra utredningar från Storbritannien och Nya Zealand kan hantera materialet så borde våra svenska utredare klara av det också” säger Karl Åke Johansson, talesperson i New Nicotine Alliance Sweden.

Skillnad mot liknande rapporer

Enligt liknande rapporter från exempelvis Brittiska folkhälsomyndigheten går det, i motsats till vad Folkhälsomyndigheten menar, att vetenskapligt fastställa tydliga skillnader i risk mellan olika nikotinprodukter. Brittiska myndigheter har sedan 2015 gjort sammanställningar av relativa hälsorisker mellan att röka och att vejpa och hänvisar bland annat till studier av biomarkörer (ämnen i kroppen som ökar risken för sjukdomar) och flera randomiserade kontrollstudier där rökare och vejpare deltagit i kliniska sammanhang.

”Vejpning utsätter kroppen för betydligt färre skadliga ämnen jämfört med att röka. Vejpning är inte helt ofarligt, men ett betydligt säkrare sätt att använda nikotin än att röka cigaretter” skriver Brittiska folkhälsomyndigheten i sin senast uppdaterade rapport (2022) 

Bruk av snus och nikotinpåsar ingår dock inte i den Brittiska sammanställningen, i dagsläget.

“WHO står ivägen”

Karl-Åke Johansson och Samuel Lundell menar att Folkhälsomyndigheten medvetet försökt att undvika de studier som på något sätt skulle visa på relativa risker med e-cigaretter och snus jämfört med rökning.

”Folkhälsomyndigheten hänvisar till WHO:s tobakskonvention. WHO är tydliga med att skademinimering, något som bygger på relativa risker mellan olika nikotinprodukter, inte är önskvärt. De menar att de länder som skrivit under konventionen ska rätta sig i ledet. Det spelar ingen roll om stora institutioner som Brittiska läkarsälskapet och Chochrane rewievs kommer fram till något annat. Att be folkhälsomyndigheten utreda relativa risker med nikotinbruk blir som att be hin håle recensera himlen” säger Karl-Åke Johansson.

”Bör reklamera rapporten”

Karl-Åke Johansson menar samtidigt att uppdraget trots allt var väldigt tydligt och att myndigheten helt enkelt har misslyckats med att utföra det, oavsett orsak.

”Det ska ju vara ett användbart underlag för att fatta beslut. Det här blir mest spekulationer som bygger på väldigt svaga grunder och kantas av myndighetens negativa syn på nikotinbruk. Man skriver att e-cigaretter KAN vara farliga på lång sikt, men bara eftersom det inte finns studier över långtidseffekter. Man påstår att vejpning och snusande KAN leda till rökning, även om man tydligt säger att man inte kan fastställa en kausalt samband. Men eftersom nikotin KAN vafra farligt väljer man att lyfta riskerna, utan att resonera om skillnader mellan exempelvis snusning och rökning. Det var inte det riksdagen bad om. Om jag satt i socialutskottet skulle jag reklamera utredningen och kräva en ny, fungerande, produkt.” Säger Karl-Åke Johansson.

Myndigheten pläderar för fler förbud

I samband med att utredningen blev offentlig, publicerade Folkhälsomyndigheten även ett pressmeddelande, där man belyser risker med nikotinbruk och pläderar för en skärpt lagstiftning. 

”Alla tobaks- och nikotinprodukter innehåller nikotin som är giftigt, starkt beroendeframkallande och kan innebära risker för hälsan. Folkhälsomyndigheten anser att tillgängligheten och efterfrågan på tobaks- och nikotinprodukter behöver minska, framförallt för att skydda barn och unga. Det behövs en reglering av dessa produkter som är mer lik den skyddslagstiftning som finns för tobaksrökning, bland annat när det gäller förbud mot smaktillsatser, reglering av nikotinhalt och marknadsföringsförbud, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell i FHM:s pressmeddelande.

“Liknar myndighetsaktivism”

Karl-Åke Johanson och Samuel Lundell menar att myndighetens uttalande rimmar illa med den sittande regeringens ambition att införa ett skademinimeringsperspektiv i nikotinpolitiken, en ambition som även en majoritet i riksdagen står bakom. Det var även bakgrunden till utredningen, menar de.

”Det här liknar mer myndighetsaktivism än något annat, tyvärr. Jag hoppas att kloka politiker sätter ner foten och kräver en mer ambitiös genomgång av de relativa riskerna. Det är uppenbart så att myndigheten har en egen agenda här och att den färgat arbetet. Den här utredningen bör därför förpassas till papperskorgen.” säger Samuel Lundell, Snusarnas Riksförbund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *